วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

ตอบคำถามอาจารย์


1. สุนทรียศาสตร์ คืออะไร
ตอบ=
เป็นวิชาที่ว่าด้วยความงามอาจเป็นสิ่งลึกซึ้งที่มีอยู่ในทุกสิ่ง อาจจะเป็นสิ่งบริสุทธิ์ที่ปราศจากการปรุงแต่ง หรืออาจจะเป็นคุณสมบัติในทางศีลธรรม หรือสิ่งที่โน้มน้าวใจให้เกิดความรู้สึกซาบซึ้ง ปลาบปลื้ม ความงามอาจมีอยู่รอบๆ ตัวเรา ทั้งสิ่งที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมาเอง ทั้งสิ่งที่เกิดโดยธรรมชาติ ความงาม ความงามในธรรมชาติ และความงามในผลงานที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นเป็นงานศิลปกรรม
2.สุนทรียศาสตร์มีประโยชน์อย่างไร
ตอบ =
1. ส่งเสริมกระบวนการคิด การตัดสินความงาม อย่างสมเหตุสมผล
2. ช่วยกล่อมเกลาให้เป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยน มองโลกในแง่ดี อย่างมีเหตุมีผล
3. เสริมสร้างประสบการณ์สุนทรียะให้กว้างขวางเพื่อการดำรงอยู่อย่างสันติสุข
4. ส่งเสริมแนวทางในการแสวงหาความสุขจากความงามของสิ่งต่าง ๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม
5. ส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของสรรพสิ่งและการบูรณาการเพื่อการประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตประจำวันด้วยเหตุผลและความรู้สึกที่สอดคล้องกัน
3.สุนทรียศาสตร์มีประโยชน์ต่อวิชาชีพพยาบาลอย่างไร
ตอบ=
ทำให้พยาบาลใช้กระบวนการคิดการตัดสินใจในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างมีเหตุมีผลและทำให้พยาบาลมีจิตใจที่อ่อนโยนมองโลกในแง่ดีและมองโลกอย่างกว้างขวาง วิชาชีพพยาบาลสามารถนำสุนทรียศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันด้วยเหตุและผลในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย

ไม่มีความคิดเห็น: